​​​​

Samantha Rosendahl - 702-443-0800

​​​

Creative Hair & Nails, LLC
1001 Nevada Way, Suite B

Boulder City, NV  89005

​(702) 539-0167